Du har valgt:

Praktisk trebygging

Kompetansemål

Teknologi i praksis

Undersøkelser

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • undersøke teknologiske produkt og de valg som er gjort med hensyn til bruk, tekniske løsninger, funksjonalitet og design
 • demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy
 • vurdere teknologiske produkt ut fra brukertilpasning, HMS-krav og miljøtilpassing

Idéutvikling og produksjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utvikle en realistisk kravspesifikasjon for et teknologisk produkt og beskrive hvilke behov produktet skal dekke
 • framstille produktet med egnet materiale, komponenter og funksjonelle teknologiske løsninger
 • bruke kunnskap om andre produkter i arbeidet med eget produkt
 • teste eget produkt og foreslå mulige forbedringer

 

Produksjon av varer og tjenester

Idéutvikling

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • identifisere behovene for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet
 • vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller ved å videreutvikle de som allerede eksisterer
 • utvikle en forretningsidé og etablere en bedrift

Produksjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe
 • sette opp et enkelt budsjett og et enkelt regnskap for arbeidet
 • utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en hensiktsmessig måte

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter