Du har valgt:

For bedrifter

For bedrifter

 

Praktiske tips til planlegging og gjennomføring av fagdag

Å invitere elever med på fagdag er en utmerket måte å spre kunnskap og entusiasme på. Hovedmålet vil være å bedre elevenes kunnskaper om trenæringen og dens betydning for menneskene og samfunnet. I tillegg kan dette øke elevenes interesse for bruken av tre.

Denne informasjonen er ment som et hjelpemiddel til alle, både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter, som kan tenke seg å arrangere en fagdag i samarbeid med skolene.

 

Skoleskogdag - veileder

 

Arrangere bedriftsbesøk

Ved organisering av fagdagen, er det viktig at det er et samarbeid mellom skolen og aktørene fra trebransjen.

Huskeliste når man skal arrangere fagdag:

 • ta kontakt med skolen god tid i forveien
 • kontakt potensielle samarbeidspartnere
 • avgjør omfanget av arbeidet i samarbeid med skolen
 • tilrettelegg og gjennomfør praktiske øvelser i samarbeid med læreren
 • synliggjør skogens og trevirkets betydning for mennesket og samfunnet
 • tilrettelegg for en hyggelig matpause

Kontakt med skolen

Det er mange mål som skal nås i løpet av et skoleår, og skoledagen er travel. Det vil derfor være en fordel om man i god tid tar kontakt med skolen og under planleggingen tar hensyn til skolens behov. På den måten øker man sannsynligheten for en god gjennomført fagdag og et godt læringsutbytte.

Organisering av arbeidet i skolen

Skolen legger sine arbeidsplaner lang tid før jobben skal gjennomføres.  Overordnede planer legges som regel ½ år i forkant. Felles planleggingsdager fordeles utover året. I løpet av uka er ofte 2 – 3 timer avsatt til felles planlegging. I tillegg gjennomfører enkeltlærere detaljplanlegging av sin undervisning kontinuerlig.

Arbeidsmåter og organisering av skoledagen vil variere fra skole til skole, avhengig av faktorer som valg av pedagogisk metode, de fysiske rammene og størrelsen på skolen. Noen skoler har trinnledere, mens ved andre skoler er ansvar for de ulike fagene fordelt på ulike lærere. Det vil derfor variere fra skole til skole hvem man bør kontakte. Uansett vil man kunne oppleve at samarbeidet er personavhengig. Det kan derfor være en fordel å forklare sitt ærend overfor rektor og be om å få kontakt med den læreren skolen mener er den rette.

Læreplaner

Skolene har forholdsvis stor frihet til selv å bestemme hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes. Skolene kan også foreta en vurdering av hva de vil legge vekt på ved de ulike trinnene, så lenge målene om hva eleven skal kunne oppfylles. Mange skoler har utarbeidet egne, lokale læreplaner der dette er beskrevet.

Den som ønsker å ha et samarbeid med skolen, bør derfor gjøre seg kjent med læreplanen generelt og kunnskapsmålene i fagene spesielt. Tilbudet/samarbeidet med skolen bør kobles opp mot fag som kan inngå i arbeidet, og peke på læreplanmål i de aktuelle fagene. På den måten vil opplegget vektlegges sterkere fra skolens side, og interessen for å bruke tid til for- og etterarbeid vil øke. Resultatet blir et bedre læringsutbytte.

Læreplaner finner du på utdanningsdirektoratets nettsider: Læreplaner.

Forventninger til skolen

Som en del av planleggingen med skolen, er det fornuftig å kommunisere hvilke forventinger man har til skolen/læreren. Man kan forvente at læreren:

 • legger fagdager inn i planene
 • gjør for- og etterarbeid sammen med elevene
 • sørger for ro og orden blant elevene
 • er medhjelper under de praktiske øvelsene
 • betaler eventuelle utgifter hvis ikke noe annet er avtalt

Fagdag (bedriftsbesøk)

Det viktigste med en fagdag er å formidle at treproduktene har mange fordeler i et klima- og miljøperspektiv. Det bør være et mål at eleven får en større nysgjerrighet og interesse for bruken av treprodukter i næringen og i tillegg betydningen for samfunnet. Man bør prøve å formidle hvilket mangfold av muligheter som ligger innenfor skog og i trenettverket.

Det er heller ikke nødvendig med en hel dag, et par/tre timer kan være nok. Det avgjørende er at man har et konkret mål for fagdagen, og at dette har blitt godt planlagt i samarbeid med læreren. Målet kan rett og slett være å gi de en forståelse på hva som skjer med trærne i skogen til de blir et ferdig treprodukt.

Invitasjon til skolen

 

Til:       Aktuell rektor/lærer

Vår bedrift har gleden av å invitere til en fagdag for ungdomsskolen.

 

Forslag til dagsprogram:

Alternativ I

09.00   Presentasjon av bedriften

09.30   Omvisning i bedriften

11.00   Spørsmål og utdyping av hva en har lært

11.30   Servering, med sunn mat

12.15   Orientering om næringen

 •     skogbruk
 •     trelastindustri
 •     trevareindustri
 •     byggeindustrien

13.00   Muligheter for videre samarbeid

14.00   Hjemreise

 

Alternativ II

09.00   Presentasjon av bedriften

09.30   Omvisning i bedriften

11.00   Spørsmål og utdyping av hva en har lært

11.30   Servering, med sunn mat

12.15   Besøk av nærliggende virksomhet for eksempel:

 •     skogbruk
 •     trevareindustri
 •     møbelfabrikk
 •     trehusproduksjon mv.

14.00   Hjemreise

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.