Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Skogen - en fornybar ressurs

Natur, miljø og friluftsliv, 8. – 10. trinn

 

Innledning

Skogen er en fantastisk ressurs, og de fleste har skog og trær i nærmiljøet sitt. Formålet med denne artikkelen er å gi noen tips til hvordan skog og skogbruk kan utgjøre en del av faget natur, miljø og friluftsliv.

Skogen har en helt grunnleggende verdi som økosystem. Den renser lufta, binder karbon og hindrer erosjon, for å nevne noe. Og skogen er bolig for et rikt mangfold av arter. Skogen og trær er også viktig for menneskets rekreasjon og identitet.

I tillegg inneholder skogen ulike ressurser som kan høstes. Dette er ressurser som er fornybare, gitt at de forvaltes på en god måte. 

 

Mål

 • Elevene skal bli kjent med treslagene og skogen som økosystem.
 • Ved å ta i bruk skogen året rundt, blir elevene bedre kjent med skogen som friluftsarena.
 • Gjennom å høste og anvende ressursene i en skog, får elevene innsikt i skogen som en fornybar ressurs.
 • Eleven skal delta i praktiske arbeidsoppgaver i skogbruket, og få økt forståelse av skogen som arbeidsplass og næring.
 • Elevene skal få kjennskap til produkter laget av tre, og hvilken rolle skogen kan spille i en klimasammenheng.

 

Tidsbruk

Skog og skogbruk kan være tema gjennom hele året, med ulike læringsmål og aktiviteter i de ulike årstidene.

 

Samarbeid med skogeier

Hvis man ønsker å jobbe med skogen som tema gjennom et helt år, bør det første man gjør, være å etablere et samarbeid med en skogeier. De fleste skogeiere vil synes det er hyggelig at skolen viser interesse for skog og skogbruk, og vil være positive til at den brukes i undervisningssammenheng. Et godt samarbeid kan gi:

 • anledning til å etablere en fast leirplass
 • tillatelse til å høste trær, - som energivirke eller for å lage noe av
 • mulighet til å plante trær
 • en guidet tur i skogen

 

Etablere leirplass

Dersom dere ha tillatelse til å etablere egen leirplass, er dette en fin start. En leirplass er dessuten god å ha resten av året. Ta med tau, sag og øks, og bruk tilgjengelig materiale og bygg en gapahuk. Dersom en enklere versjon er mer hensiktsmessig, kan man spenne opp en presenning. Uansett er det lurt å ha et sted å søke ly i tilfelle regnvær, slik at skogen blir mer tilgjengelig gjennom alle årets værtyper.

I tillegg bør en god bålplass lages. Et bål er et samlende punkt og en naturlig del av en dag i skogen. Dessuten er det å gjøre opp bål på tur en del av norsk friluftsliv. Dette kan være en anledning til å lære hva slags virke som bør sankes til bål, og til å lære hvordan man lager et bål. Med tillatelse til å hente litt ved i skogen, kan man også hogge, kløyve, stable og tørke ved.

 

Bli kjent med skogen

Ved skolestart er det fremdeles sommer og tidlig høst. Trærne har blader, og mange har tydelige frukter. Dette er en god anledning til å undersøke hvilke treslag som finnes i skogområdet. Vel så interessant kan det være å legge merke til hva slags skog dette er. Er det en blandingsskog  med innslag av både bartrær og løvtrær? Er det en rik løvskog? Eller kanskje det er tørr furuskog, eller en bjørkeskog opp mot skoggrensa? Ved å se på sammensetningen av treslag og arter på skogbunnen, kan man avgjøre hva slags skogtype det er.

Skogveven er nettsider om skog og skogbruk. Her kan dere finne temasider om treslag, og de ulike vegetasjonstypene i skog. Sistnevnte handler også om mangfoldet i skog. Disse kan brukes som utgangspunkt for å diskutere artenes leveområder, og dessuten næringskjeder og næringsnett, med elevene.

 

Friluftsliv

Skogen er en veldig viktig arena for det daglige friluftslivet: Mennesket og skogen. Veldig mange har en skog i nærområdet sitt, og bruker denne aktivt både sommer, høst, vinter og vår. Den brukes til trening, sykling, skiturer, gåturer, bær- og soppsanking og mye mer. Ved forvaltning av skogen er derfor skogeeieren pålagt å ta hensyn til friluftslivet.

Likevel forekommer det konflikter mellom næringsinteresser på den ene siden, og friluftsliv og naturverdier på den andre siden. Som en del av valgfaget kan man legge inn et prosjekt om interessekonflikter i skog.

 

Tid for å høste

Perioden etter skolestart er tidspunktet for å høste. Har man anledning til å ta med elevene på jakt eller fiske, er det spennende! Et alternativ til å være med på selve jakten, er å skaffe viltkjøtt som kan tilberedes over bål eller primus ute.

Skogen er full av muligheter, selv uten gevær eller fiskestang. Sanking av bærtyper som blåbær, tyttebær og bringebær fyller raskt opp i bærspannene, og er lett å anvende i etterkant: syltetøy, saft eller desserter.

Å plukke sopp kan være rene "skattejakten", men er også mer krevende. Her er selvfølgelig elevenes sikkerhet viktig. Ulike sopptyper må ikke blandes i samme kurv, men må holdes separat i hver sin kurv/papirpose. Og soppen må godkjennes av en soppkjenner før den spises. Med tanke på at elevene kan ha tatt på giftig sopp, er det også viktig at hendene vaskes før måltidet. Til gjengjeld kan det være en glede for resten av livet, dersom de lærer seg de sikre soppene.

Skogvevens temasider Fra skog til matfat tar deg med fra skogtype til skogtype, og viser hvilke spiselig arter man kan finne. På lærersidene ligger et eget oppskriftshefte om hvordan maten kan tilberedes.

 

Produkter av tre

For skogbrukeren er mørketiden og vinteren tid for hogst. Hvis dere har tillatelse til å hogge noen trær, kan det være en idé å la elevene få høste sitt eget emne. Deretter kan de i løpet av vintermånedene lage noe av emnet. Det kan være smørekniv, turkopp, bordskåner eller lignende. Se valgfagsidene om brukskunst. (NB! Never må høstes om våren.) En annen idé er å lage en kreativ vandrestav, eller nytt skaft til en gammel ostehøvel eller salatbestikk. For inspirasjon, se tRedesign.

I denne sammenhengen kan man også gå inn på hvilke produkter man får fra trær, og hvilke fordeler og ulemper som ligger i valg av tre som materiale. Er elevene klar over at tre som råvare brukes i produkter som vaniljeis, tannkrem, medisiner og klær? I Treprodukter på Skogveven kan elevene vandre fra rom til rom i et hus og lære om hva tre brukes til.

Skog og klima er temasider om hvilken rolle skogen og trebaserte produkter kan spille for å bremse global oppvarming.

 

Demonstrasjon av hogst og kjøring

Med litt god planlegging kan elevene være med en skogeier eller skogsarbeider til skogs, og få være til stede når trær hogges, kvistes og kappes. Utbyttet av en slik dag kommer an på hva man vektlegger. Mulige temaer kan være

 • demonstrasjon av utstyr
 • demonstrasjon av sikkerhetsutstyr
 • skogen som arbeidsplass
 • hva treet skal brukes til
 • hvilke miljøhensyn som tas
 • høyde og alder på trær som felles (slik finner du treets høyde)

Det er laget en egen veileder for skoleskogdager. Den har skogeiere/skognæringen som målgruppe, men vil også kunne inneholde noen tips for skoler som ønsker et samarbeid med næringen.

Her er en film om hogstmaskina.

 

Planting

Når vinteren er over, starter skogen på en ny syklus. Nye trær skal vokse opp. Dette er en fin tid å ta med elevene ut for å plante trær. Ved å kontakte en skogeier, eller den skogansvarlige i kommunen, er det gode muligheter for at elevene kan bli med en dag og plante skog.

Denne bildeserien viser utviklingen fra frø til stor skog.

 

Skogens spiselig skatter

Husk at skogen byr på mer enn vilt, bær og sopp. Når våren og sommeren står for døra, finnes det en rekke arter som kan anvendes til mat og drikke: bjørk, løvetann og geitrams, for å nevne noe. Ferske granskudd kan brukes som krydder, og til å lage granskuddsirup og -gelé.

Oppskriftene finner du i dette temaheftet: Oppskrifter - mat fra skogen

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter