Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Interessekonflikt i skog

- en innfallsvinkel til temaet bærekraftig utvikling

Natur, miljø og friluftsliv, 8. - 10. trinn

 

Innledning

Hvorfor oppstår interessekonflikter, og hvordan håndterer man dem? For å forstå konfliktene, er det nødvendig å forstå de grunnleggende verdiene.

Skogen er verdifull for mange, og derfor er det mange som engasjerer seg i skogen. Med dette undervisningsopplegget er det lagt opp til én feltdag med med for- og etterarbeid, slik at elevene får fordype seg i de grunnleggende verdiene i skog. Deretter skal de presentere sine funn og sine synspunkter for hverandre, samtidig som de lytter til sine medelever. Kanskje kan en avsluttende debatt føre frem til et kompromiss i forvaltningen av skogen?

Skogbruk, og eventuelle konflikter knyttet til utnyttelsen av denne ressursen, kan sees på som et generelt eksempel med overføringsverdi til andre ressursutnyttelser. Målet er å gi elevene et konkret og virkelighetsnært eksempel på interessekonflikter og hvordan disse kan håndteres. Dette gir trening i demokratiske prosesser.

Undervisningsopplegget er laget i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund, SABIMA og Skoleskogen, med økonomisk støtte fra Den naturlige skolesekken.


Mål

  • Gjennom arbeidet skal elevene få kjennskap til prosesser som skal til for å få en bærekraftig forvaltning av skogen.
  • Elevene skal se at en interessekonflikt har flere sider, og at i en demokratisk prosess må alle parter presentere og argumentere for sine synspunkter.
  • Elevene skal bli kjent med skogens verdier og få innsikt i hvordan det jobbes for å ivareta disse verdiene for framtidige generasjoner.
  • Gjennom feltarbeid skal elevene observere og se eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et skogsområde.

 

Tidsbruk

1/2 - 1 dag i felt + 8 timer på skolen

I tillegg kommer elevenes egeninnsats.

 

Undervisningsopplegget

Undervisningsopplegget består av en kombinasjon av læringsressurser, faktaark til elever og veiledninger til læreren. Metodeheftet er det sentrale dokumentet, resten kan ses på som valgfritt. De ulike elementene som presenteres her, er også henvist til i metodeheftet.

1 Metodehefte

 - guider deg gjennom prosessen og gir idéeer til hvordan dere kan motivere, planlegge, gjennomføre, presentere og evaluere

2 Sentrale begreper

 - oppgave som hjelper elevene å lære seg nye begreper innen skogbruk, friluftsliv og biomangfold

3 Verdier i skog

 - presentasjon av verdiene i skog sett fra skogbrukets, friluftslivets og det biologiske mangfoldets side

4 Mennesket og skogen

 - en bildekavalkade om verdiene i skog

5 Hogst i bynære områder

 - en film om hogst og hvilke hensyn som tas

6 Fotografier

 - et stort bildearkiv som presenterer skogens verdier, og forslag til hvordan fotografiene kan brukes.

7 Forvaltning av skog

 - lover, regler og sertifiseringsordninger for forvaltning av skog

 8 Partsinnlegg

 - innlegg fra åtte ulike parter i saken (f. eks. Norges Skogeierforbund, Naturvernforbundet og Friluftsrådenes Landsforbund)

 9 Feltarbeid

 - forslag til feltarbeid

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter