Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Natur, miljø og friluftsliv, 10. trinn

 

Innledning

Elever som gjennomfører dette valgfaget vil være kvalifiserte til å ta på seg oppdrag med for eksempel planting, rydding og hogst. Et godkjent kurssertifikat kan også bli verdifullt for elevene senere i livet. Skogbruk som valgfag er også en anledning for elever og lærere til å få bedre kjennskap til lokalt arbeidsliv og næringsliv, og ta i bruk lokalmiljøet som læringsarena.

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte. Temaene klima og miljø er høyaktuelle for skognæringen.

Bruk av ryddesag og motorsag har en minimumsalder på 15 år. Dette innebærer at dette opplegget er forbeholdt elevene på 10. trinn.

 

Mål

 • Elvene vil få et innblikk i forvaltning av skog, og de miljøhensyn som tas i et bærekraftig skogbruk. Elevene vil også få en innføring i skogen og skogbrukets betydning i klimasammenheng.
 • Elevene skal bli kjent med motorsaga, og hvordan den må stelles for å vedlikeholdes.
 • Ungskogpleie innebærer at elevene lærer bruk og vedlikehold av ryddesag, samt hvilke trær som bør fjernes og hvilke som skal stå igjen.
 • Elevene vil lære å bruke motorsaga til å både felle og kviste trær, med fokus på sikkerhet og korrekt kroppsholdning.
 • Planting vil også inngå i opplæringa, der elevene vil få en forståelse for hvor treet bør plantes for å trives best.

 

Målgruppe

Bruk av motorsag har en nedre aldersgrense på 15 år. Dette innebærer at dersom elevene skal bruke motorsag og ryddesag, er dette valgfaget forbeholdt 10. trinn. Det er imidlertid mulig å lære om stell og vedlikehold og riktige teknikker uten at motorsaga/ryddesaga startes. En annen mulighet er å gjennomføre en forkortet versjon av kurset, der man velger bort punktene ungskogpleie og hogstteknikk.

 

Tidsbruk

57 timer

Siden kurset innebærer praktisk opplæring, ofte et stykke vekk fra skolen, og med innleide instruktører, bør opplegget gjennomføres som hele dager. Det er en fordel om dagene spres utover året, da for eksempel hogst vanligvis foregår om vinteren, mens planting naturlig nok foregår om våren.

 

Forutsetninger

Å legge til rette for praktisk opplæring i skogbruk, krever

 • (godkjente) instruktører
 • verneutstyr
 • tilgang på motorsag og ryddesag
 • et skogsområde der elevene kan øve

Godkjente instruktører kan leies inn fra Aktivt Skogbruk. Bruk av godkjente instruktører er ikke et krav for å gjennomføre opplegget slik det er skissert her, men det har flere fordeler. To av dem skal nevnes her. For det første vil gjennomført og godkjent opplæring gi elevene et kurssertifikat de kan få uttelling for senere. Det andre er at dette er en av betingelsene for å kunne søke om det gunstige skogsarbeiderstipendet (se Økonomi).

Skogbrukssjefen i kommunen vil kunne foreslå egnet skogsområde og formidle kontakt med grunneier.

 
Økonomi

Det vil være utgifter knyttet til leie av instruktører og transport til skogområdet, samt eventuelt innkjøp av verneutstyr. Økonomisk bistand kan søkes hos blant annet

 • skogbrukssjefen i kommunen (rentemidler i skogbruket)
 • det lokale skogeierlaget

Ved bruk av instruk­tører fra Aktivt Skogbruk på kurs med minimum 5 deltakere og over 52 timer, kan man søke om skogsarbeiderstipend. Dette forvaltes av Skogkurs.

 

Kontakt

Spørsmål knyttet til økonomi, Aktivt Skogbruk-instruktører og generelt om gjennomføring, kan stilles til Skogkurs. Se kontaktinfo her.

 

Forslag til timeplan

 

Dag

 

 

Tema

 

 

Aktivitet

 

 

Ressurs

 

 1

 

Skog

Skog og miljø

Klasseromsundervisning og bruk av digitale hjelpemidler

Aktuelle temaer:

 • skogens betydning for samfunnet
 • skogens kretsløp
 • skogen som økosystem
 • skog og klima
 • skoghistorie

Skogveven.no

 

 

 

 2

Forvaltning

 

Skogdag ute

Aktuelle temaer:

 • beregne høyde, diameter og volum av et tre
 • beregne antall trær per dekar
 • kartlegge artsmangfold
 • kartlegge kulturminner

Skoleskogen.no

 

 

 

 3

Stell av skog

(ungskogpleie)

Innendørs

 • innføring i bruk og vedlikehold av ryddesag
 • teori om hvordan stell av skog skal gjennomføres

Ungskogpleie

(bok fra Aktivt Skogbruk)*

 4

Stell av skog

(ungskogpleie)

Utendørs (skogområde)

 • bruk av ryddesag
 • stell av skog i praksis
 

 5

Motorsag

Innendørs

 • bli kjent med de ulike delene på motorsaga
 • stell og vedlikehold av motorsaga

Motorsaga – stell og vedlikehold

(bok fra Aktivt Skogbruk)*

 6

Hogstteknikk

Innendørs

 • demonstrasjon av riktig felleteknikk og kvisteteknikk, med fokus på å unngå skader fra motorsagkjedet, og å unngå skader i rygg og skuldre
 • bruk av attrapp for å terpe på riktig teknikk

Hogst – plan, metoder og teknikk

(bok fra Aktivt Skogbruk)*

 7+8

Hogstteknikk

Utendørs (skogområde)

 • felleteknikk og kvisteteknikk i praksis
 • presisjonsfelling
 

 9

Planting

Utendørs (skogområde)

 • innføring i hvordan og hvorfor man planter små trær
 • plante trær
 

*Ved bruk av instruktører fra Aktivt Skogbruk, vil én av bøkene være inkludert i kursprisen.

Elever ved Støren ungdomsskole og dagens leksjon ved Aktivt Skogbruk-instruktører.

Fornøyde elever, instruktører og lærer ved Froland ungdomsskole!

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter